الاردن.

Long Wikipedia

الاردن. em i Intanet kod bilong kantri Jordan.


(Dispela pes الاردن. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)