.uk

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of the United Kingdom.svg

.uk em i Intanet kod bilong kantri Yunaitet Kingdom.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .uk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)