Jump to content

.uk

Long Wikipedia

.uk em i Intanet kod bilong kantri Yunaitet Kingdom.


(Dispela pes .uk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)