.uk

Long Wikipedia
Flag of the United Kingdom (3-5).svg

.uk em i Intanet kod bilong kantri Yunaitet Kingdom.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .uk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)