.et

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Ethiopia.svg

.et em i Intanet kod bilong Ethiopia.


(Dispela pes .et em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)