.gh

Long Wikipedia
Flag of Ghana.svg

.gh em i Intanet kod bilong kantri Ghana.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .gh em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)