.tk

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Tokelau.svg

.tk em i Intanet kod bilong hap-kantri Tokelau.


(Dispela pes .tk em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)