Jump to content

.lb

Long Wikipedia

.lb em i Intanet kod bilong kantri Lebanon.


(Dispela pes .lb em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)