.lb

Long Wikipedia
Flag of Lebanon.svg

.lb em i Intanet kod bilong kantri Lebanon.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .lb em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)