.bw

Long Wikipedia
Flag of Botswana.svg

.bw em i Intanet kod bilong kantri Botswana.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .bw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)