Jump to content

.bw

Long Wikipedia

.bw em i Intanet kod bilong kantri Botswana.


(Dispela pes .bw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)