.ලංකා

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Sri Lanka.svg

.ලංකා em i Intanet kod bilong kantri Sri Lanka.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ලංකා em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)