.ලංකා

Long Wikipedia

.ලංකා em i Intanet kod bilong kantri Sri Lanka.


(Dispela pes .ලංකා em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)