Jump to content

.ci

Long Wikipedia

.ci em i Intanet kod bilong kantri Côte d'Ivoire.

(Dispela pes .ci em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)