.ht

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Haiti.svg

.ht em i Intanet kod bilong kantri Haiti.


(Dispela pes .ht em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)