.zw

Long Wikipedia

.mk em i Intanet kod bilong kantri Zimbabwe.


(Dispela pes .zw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)