.zw

Long Wikipedia
Flag of Zimbabwe.svg

.mk em i Intanet kod bilong kantri Zimbabwe.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .zw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)