.in

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of India.svg

.in em i Intanet kod bilong kantri India.


(Dispela pes .in em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)