.భారత్

Long Wikipedia
Flag of India.svg

.భారత్ em i Intanet kod bilong kantri India.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .భారత్ em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)