Jump to content

.ye

Long Wikipedia

.ye em i Intanet kod bilong kantri Yemen.


(Dispela pes .ye em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)