.ye

Long Wikipedia
Flag of Yemen.svg

.ye em i Intanet kod bilong kantri Yemen.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ye em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)