.ਭਾਰਤ

Long Wikipedia
Flag of India.svg

.ਭਾਰਤ em i Intanet kod bilong kantri India.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ਭਾਰਤ em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)