.la

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Laos.svg

.la em i Intanet kod bilong kantri Laos.


(Dispela pes .la em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)