.la

Long Wikipedia
Flag of Laos.svg

.la em i Intanet kod bilong kantri Laos.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .la em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)