Jump to content

.la

Long Wikipedia

.la em i Intanet kod bilong kantri Laos.


(Dispela pes .la em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)