.md

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Moldova.svg

.md em i Intanet kod bilong kantri Moldova.


(Dispela pes .md em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)