.va

Long Wikipedia
Flag of the Vatican City.svg

.va em i Intanet kod bilong kantri Vatikan Siti.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .va em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)