.jo

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Jordan.svg

.jo em i Intanet kod bilong kantri Jordan.


(Dispela pes .jo em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)