.jo

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Jordan.svg

.jo em i Intanet kod bilong kantri Jordan.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .jo em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)