.jo

Long Wikipedia

.jo em i Intanet kod bilong kantri Jordan.


(Dispela pes .jo em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)