.ba

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Bosnia and Herzegovina.svg

.ba em i Intanet kod bilong kantri Bosnia na Hesegovina.


(Dispela pes .ba em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)