.ae

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of the United Arab Emirates.svg

.ae em i Intanet kod bilong kantri United Arab Emirates.


(Dispela pes .ae em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)