.ae

Long Wikipedia
Flag of the United Arab Emirates.svg

.ae em i Intanet kod bilong kantri United Arab Emirates.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ae em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)