.vn

Long Wikipedia

.vn em i Intanet kod bilong kantri Vietnam.


(Dispela pes .vn em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)