.ve

Long Wikipedia
Flag of Venezuela.svg

.ve em i Intanet kod bilong kantri Venesuwela.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ve em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)