.ไทย

Long Wikipedia
Flag of Thailand.svg

.ไทย em i Intanet kod bilong kantri Thailand.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ไทย em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)