.ไทย

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Thailand.svg

.ไทย em i Intanet kod bilong kantri Thailand.


(Dispela pes .ไทย em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)