امارات.

Long Wikipedia
Flag of the United Arab Emirates.svg

امارات. em i Intanet kod bilong kantri United Arab Emirates.


Wiki letter w.svg (Dispela pes امارات. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)