امارات.

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of United Arab Emirates.svg

امارات. em i Intanet kod bilong kantri United Arab Emirates.


(Dispela pes امارات. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)