.kw

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Kuwait.svg

.kw em i Intanet kod bilong kantri Kuwait.


(Dispela pes .kw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)