.kw

Long Wikipedia
Flag of Kuwait.svg

.kw em i Intanet kod bilong kantri Kuwait.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .kw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)