.kw

Long Wikipedia

.kw em i Intanet kod bilong kantri Kuwait.


(Dispela pes .kw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)