.kh

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Cambodia.svg

.kh em i Intanet kod bilong kantri Kambodia.


(Dispela pes .kh em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)