.fj

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Fiji.svg

.fj em i Intanet kod bilong kantri Fiji.


(Dispela pes .fj em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)