.lr

Long Wikipedia
Flag of Liberia.svg

.lr em i Intanet kod bilong kantri Liberia.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .lr em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)