.இலங்கை

Long Wikipedia

.இலங்கை em i Intanet kod bilong kantri Sri Lanka.


(Dispela pes .இலங்கை em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)