.இலங்கை

Long Wikipedia
Flag of Sri Lanka.svg

.இலங்கை em i Intanet kod bilong kantri Sri Lanka.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .இலங்கை em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)