.bu

Long Wikipedia

.bu em i Intanet kod bilong kantri Bema.


(Dispela pes .bu em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)