.ly

Long Wikipedia
Flag of Libya.svg

.ly em i Intanet kod bilong kantri Libia.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .ly em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)