.bh

Long Wikipedia

.bh em i Intanet kod bilong kantri Bahrain.


(Dispela pes .bh em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)