.vi

Long Wikipedia

.vi em i Intanet kod bilong kantri Vesin Ailan bilong Amerika.


(Dispela pes .vi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)