.vi

Long Wikipedia
Flag of the United States Virgin Islands.svg

.vi em i Intanet kod bilong kantri Vesin Ailan bilong Amerika.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .vi em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)