.nr

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Nauru.svg

.nr em i Intanet kod bilong kantri Nauru.


(Dispela pes .nr em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)