.jp

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Japan.svg

.jp em i Intanet kod bilong kantri Siapan.

(Dispela pes .jp em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)