قطر.

Long Wikipedia
Flag of Qatar.svg

قطر. em i Intanet kod bilong kantri Qatar.


Wiki letter w.svg (Dispela pes قطر. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)