.ki

Long Wikipedia

.ki em i Intanet kod bilong kantri Kiribas.


(Dispela pes .ki em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)