.pw

Long Wikipedia

.pw em i Intanet kod bilong kantri Palau.


(Dispela pes .pw em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)