ایران.

Long Wikipedia

ایران. em i Intanet kod bilong kantri Iran.


(Dispela pes ایران. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)