.ng

Long Wikipedia
Go stret long: ol bikpela pes, painim
Flag of Nigeria.svg

.ng em i Intanet kod bilong kantri Nigeria.


(Dispela pes .ng em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)