سوريا.

Long Wikipedia
Flag of Syria.svg

سوريا. em i Intanet kod bilong kantri Syria.


Wiki letter w.svg (Dispela pes سوريا. em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)