.af

Long Wikipedia
Flag of Afghanistan (2013–2021).svg

.af em i Intanet kod bilong kantri Afghanistan.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .af em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)