.af

Long Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Flag of Afghanistan.svg

.af em i Intanet kod bilong kantri Afghanistan.


(Dispela pes .af em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)