.சிங்கப்பூர்

Long Wikipedia
Flag of Singapore.svg

.சிங்கப்பூர் em i Intanet kod bilong kantri Singapore.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .சிங்கப்பூர் em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)