Jump to content

.hm

Long Wikipedia

.hm em i Intanet kod bilong kantri Herd na Mikdonal Ailans.


(Dispela pes .hm em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)