.tl

Long Wikipedia
Flag of East Timor.svg

.tl em i Intanet kod bilong kantri Timor Leste.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .tl em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)