.tl

Long Wikipedia

.tl em i Intanet kod bilong kantri Timor Leste.


(Dispela pes .tl em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)