.dm

Long Wikipedia

.dm em i Intanet kod bilong kantri Dominika.


(Dispela pes .dm em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)