Jump to content

.je

Long Wikipedia

.je em i Intanet kod bilong kantri Jesi.


(Dispela pes .je em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)