.um

Long Wikipedia
Flag of the United States.svg

.um em i Intanet kod bilong kantri Ol Yunaitet Stet Maino Autling Ailan.


Wiki letter w.svg (Dispela pes .um em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)