.uy

Long Wikipedia

.uy em i Intanet kod bilong kantri Uruguay.


(Dispela pes .uy em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)